تماس با ما
نشانی: تهران بزرگراه کردستان - خیابان دکتر صادق آئینه وند (۶۴غربی)
پست الکترونیکی: Info@ihcs.ac.ir
تلفن: ۸۸۰۴۶۸۹۱-۳
کد پستی: ۱۴۳۷۷۷۴۶۸۱
صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۴۱۹